Twee lotusbloemen Westerwolder Dharma Toevlucht Twee lotusbloemen - gespiegeld

Informatie pagina ivm de ANBI status


Home

Agenda

Artikelen

Anbi

ANBI-informatie

Naam, Adres, Kenmerk

Stichting Westerwolder Dharma Toevlucht
Wollingboerweg 14
9545 VC Bourtange
TEL   : 0599 - 354630

KvK   : 02081758
RSIN : 812673244
IBAN : NL76TRIO0212180932
BIC   : TRIONL2U

Bestuur

W.J. van der Marel (voorzitter, penningmeester en directeur)
W.J. Boelman (secretaris)
D.R. Laraway (alg. bestuurslid)
C.C.M. Moes (alg. bestuurslid)

De bestuursleden en directeur ontvangen voor hun activiteiten geen enkele vergoeding.

Doel

Het doel van de stichting is het verspreiden van het onderricht in en de beoefening van de boeddhistische traditie van de Serene Reflectie Meditatie (Soto Zen), zoals die is overgedragen door de eerwaarde meester Jiyu-Kennett.

Hoofdlijnen Beleidsplan

 1. Het aankopen, onderhouden, aanpassen en beheren van onroerend goed ten behoeve van een monastieke residentie en/of retraitehuis.

 2. Het verwerven, beheren en besteden van fondsen om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken. Hieronder valt ook het bekostigen van de monastieke residentie en het voorzien van de monniken in hun essentiële levensbehoeften.

  • 2.1. Fondsenwerving:

   Fondsen zullen voornamelijk bestaan uit vrijwillige bijdragen en donaties. Erfenissen en legaten worden in dezen eveneens als schenkingen of donaties beschouwd. Ondersteuning vanuit andere kloosters en tempels is mogelijk, doch dat gebeurt op eenzelfde basis van vrijwilligheid; er zij op gewezen, dat ook die gelden door donaties en giften zijn verkregen.

   Over het algemeen zullen wij vrij passief zijn ten aanzien van het werven van fondsen, en houden we gewoon onze "bedelkom" op; maar in uitzonderlijke omstandigheden kan het passend en geoorloofd zijn om bepaalde doelen en noden actiever onder de aandacht van mensen te brengen, bijvoorbeeld door het schrijven van een bedelbrief.

   Boeddhistische monniken zijn van oudsher bedelmonniken, en die traditionele geesteshouding blijft onverminderd van kracht, ook al is de vorm ervan aan de huidige tijd en omstandigheden aangepast. Generositeit van geest, milddadigheid, is de achterliggende grondhouding, die een vooraanstaande plaats in onze beoefening inneemt, zowel voor monniken als voor leken. Daarom zullen veel van onze activiteiten en diensten kosteloos of tegen kostprijs worden aangeboden.

  • 2.2. Beheer en besteding van het vermogen

   Voor het beheer en de besteding van het verkregen vermogen is de stichting in het leven geroepen, om als rechtspersoon aan het maatschappelijke en economische leven te kunnen deelnemen. Daarbij hoort, uiteraard, ook het bijhouden van een redelijke financiële administratie; "zodat de stichting te allen tijde haar rechten en plichten zal kennen". Op verantwoorde wijze zal gebruik worden gemaakt van banken, beleggingsinstellingen en wat dies meer zij.

   Over de uitgaven valt te zeggen, dat we de tering naar de nering zullen moeten zetten. Ten aanzien van alle grote uitgaven en verplichtingen beslist het bestuur; ten aanzien van de dagelijkse running van stichting en residentie beslist de directeur. Jaarlijks zal de jaarrekening van het voorgaande boekjaar aan de orde komen in een bestuursvergadering; besluiten van bestuursvergaderingen worden altijd met algemene stemmen (consensus) genomen.

 3. Het vertalen en/of beschikbaar maken van boeddhistische teksten in het Nederlands.

 4. Het ondernemen van externe activiteiten om de boeddhistische leer en -beoefening uit te dragen, waaronder: het geven van lezingen en cursussen, het houden van meditatie- en retraite-bijeenkomsten (zowel in als buiten de monastieke residentie).

 5. Alle andere activiteiten die dienstig kunnen zijn binnen het kader van de doelstellingen van de stichting.

Jaarverslag en Financiële Verantwoording

Het jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording is beschikbaar als pdf-bestand:
Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2021